• Česky
 • English
 • Deutsch
 • středa 23. 1. 2019, svátek má Zdeněk, zítra Milena

  Volba prezidenta 2018

  Ilustrační obrázek

  10.1.2018 00:00, Městský úřad Kojetín

  Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR ze dne 28. srpna 2017 bylo vyhlášeno 1. kolo volby prezidenta na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018.

   

  Jak jsme volili v Kojetíně

  Výsledky hlasování za celý Kojetín

  Výsledky hlasování za územní celky – výběr okrsku

   

  V případě konání II. kola se toto uskuteční ve dnech 26. – 27. ledna 2018

  Další informace pro voliče:

  Možnost volit mimo volební místnost:

  • ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např. doma)
  • volič může požádat MěÚ Kojetín osobně nebo telefonicky – na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín

  Možnost volit na voličský průkaz:

  Volič s trvalým pobytem v Kojetíně, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat Městský úřad Kojetín o vydání voličského průkazu a to:

   

  1) osobně na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,  tzn. do 10. ledna 2018 do 16:00 hod. ( v případě konání II. kola do 24. ledna 2018 do 16 hod.)

   

  2) písemnou žádostí, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018, Městskému úřadu Kojetín (v případě konání II. kola do 19.ledna 2018). (Pro písemné podání není žádný předepsaný formulář, můžete použít např. přiložený tiskopis)

   

  Žádost o vydání voličského průkazu musí být v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. (Pozn.: ověření podpisu na žádosti o voličský průkaz u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku). Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

   

  V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

  Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

  Městský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 28.12.2017, předá voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území ČR do vlastních rukou, v případě zasílání do zahraničí na adresu, uvedenou voličem.

  Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech volby prezidenta v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí.

  Veškeré potřebné informace k volbám najdete:

  • Úplná znění zákonů a jiné právní předpisy související s volbami, závazná stanoviska Ministerstva vnitra, aktuální informace o volbách atd. naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

  • Vše kolem voleb ze strany krajského úřadu (informace o organizaci voleb a termíny ze strany KÚ Olomouc, informace pro starosty atd.) naleznete na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje

  Tiskopisy:

  • Oznámení o konání shromáždění: DOC.
  • Žádost o vydání voličského průkazu DOCX
  • Plná moc k převzetí voličského průkazu DOCX

  Zveřejňované volební dokumenty:

  Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky

  Informace_o_době_a_místě_konání_volby_prezidenta_republiky

  Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky

   

   

   

  Harmonogram

  Ve čtvrtek dne 21.12. 2017 od 8:15 hod. se uskuteční v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín: první zasedání okrskových volebních komisí č. 1-8 v Kojetíně

  Ve čtvrtek dne 21.12. 2017 se od 9:15 hod. uskuteční v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín: školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí č.1-8 Kojetín, 1 a 2 Tovačov, Lobodice, Oplocany, Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou a Stříbrnice.

  Kontakty

  kontaktní e-mail : volby@radnice.kojetin.cz
  Bc. Jana Nakládalová - j.nakladalova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 420, mobil: 773 286 228
  Michaela Daňková - m.dankova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 422