• Česky
 • English
 • Deutsch
 • neděle 24. 6. 2018, svátek má Jan, zítra Ivan

  Upozornění na splatnost místního poplatku

  17.4.2017 23:00, Město Kojetín

  Upozornění na splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


  Městský úřad Kojetín, odbor finanční, upozorňuje občany, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je: 30. 6. 2017.

  Pro rok 2017 byl poplatek stanoven v částce 550,- Kč /osoba, nebo stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

  Povinnost hradit poplatek má:
  a) fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

  Úhradu je možné provést:

  1. Přímo na pokladně Města Kojetína – provozní doba:
  Pondělí 8:30 – 11:30 12:30 - 16:30
  Úterý 8:30 – 11:30
  Středa 8:30 – 11:30 12:30 – 16:30
  Čtvrtek 8:30 – 11:30
  Pátek zavřeno

  2. Bezhotovostním převodem na účet Města Kojetína, číslo účtu 19-1883093339/0800 u ČS a.s. – v případě takto zvoleného způsobu úhrady je nutné uvést variabilní symbol, který byl přidělen každému poplatníkovi. Variabilní symbol Vám bude sdělen na základě dotazu na e-mailové adrese m.calabova@radnice.kojetin.cz, pro správnou identifikaci je vždy nutné uvést, jméno, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby, za kterou má být úhrada provedena.
  Variabilní symbol je uveden také na příjmových pokladních dokladech z předchozích plateb.

  3. Prostřednictvím poštovní poukázky, kterou si vyžádáte na finančním odboru


  Upozorňujeme, že v případě, že poplatek nebude uhrazen do doby splatnosti, bude poplatek vyměřen platebním výměrem, včetně uplatnění sankcí stanovených zákonem – tj. navýšením poplatku až na trojnásobek.

  Podrobné informace k místnímu poplatku (ohlašovací povinnost, úlevy, osvobození od poplatkové povinnosti) lze získat na tel. 581277462, E-mail: m.calabova@radnice.kojetin.cz.