• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 19. 2. 2018, svátek má Patrik, zítra Oldřich

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SLADOVNÍ 492

  Kontaktní údaje

  název Základní škola Kojetín, Sladovní 492
  sídlo Sladovní 492, 752 01 Kojetín
  telefon +420 581 762 281; +420 606 624 980
  web www.zssladovni.info
  e-mail zssladovni@volna.cz

   

  ZŠ Sladovní ZŠ Sladovní

  Charakteristika zařízení

  Základní škola Kojetín, Sladovní 492 vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální a školní družiny.

  Žáci 1.– 9. postupného ročníku základní školy praktické jsou vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, zpracovaného podle RVP ZV a přílohy RVP ZV – LMP. Vzdělávání je maximálně přizpůsobeno žákům s výukovými problémy spojenými se zdravotním a lehkým mentálním postižením. V prostředí školy se žáci cítí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Vzdělávání je propojené se skutečným životem, žáci si osvojují praktické dovednosti, které využijí při svém začleňování do běžného života.

  Vzdělávání základní školy speciální je realizováno vzdělávacím programem s názvem Krok za krokem a to pouze v jedné třídě s maximálním počtem 10 žáků. Délka vzdělávání je stanovena na 10 let povinné školní docházky a vzdělávací program je zpracován podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální. Poskytujeme vzdělání žákům se středním až hlubokým mentálním postižením a kombinaci s poruchami autistického spektra, s tělesným nebo smyslovým postižením včetně poruchy komunikačních schopností a poruch chování.

  Škola zohledňuje individuální limity žáků dané konkrétní mírou postižení s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Režim života školy je flexibilní, umožňuje měnit organizaci činností dětí a přizpůsobovat se tak jejich potřebám či aktuální situaci. Vyučování ve škole probíhá podle platného rozvrhu hodin, začátek a konec vyučování je možno přizpůsobit možnostem dojíždějících žáků.

  Nabízíme dětem využití volného času v zájmových kroužcích zaměřených na pohybové aktivity – florbal, tanec, stolní tenis ale i na zpěv, na výuku angličtiny a počítačové gramotnosti. Kroužky jsou zajištěny bezplatně po celý školní rok.

  Škola je realizátorem grantového projektu s názvem Etická výchova, Finanční gramotnost a Předprofesní příprava v základní škole praktické. Přínosem projektu je výuka tří nových předmětů a činnost poradenského pracoviště, v němž pracuje školní psycholog, etoped i logoped.

  Pedagogický sbor se skládá z učitelů s magisterskou vysokoškolskou kvalifikaci speciálních pedagogů. Jedná se o tyto aprobace: logopedie, surdopedie, psychopedie, etopedie a somatopedie.

  Jsme otevřenou školou - velký důraz klademe na spolupráci s rodiči. Rodiče se podílejí na přípravě individuálních vzdělávacích plánů i na určování strategií pro vzdělávání jejich dítěte.

  Mgr. Jaroslav Šiška, ředitel školy