• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pátek 28. 4. 2017, svátek má Vlastislav, zítra Robert

  Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

  Bc. Jana Nakládalová                          vedoucí odboru VVŠK, školství, kultura, volby
  e-mail: vvsk@radnice.kojetin.cz            

  Michaela Daňková sekretariát, propagace, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů
  Jarmila Vašíčková, DiS. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů
  Jana Filípková, DiS. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů
  Lucie Grufíková přestupky
  Jana Bradnová podatelna, podávání informací, nálezy
  Bc. Alice Přehnalová SPOD, komunitní plánování, byty v DPS, sociální poradenství
  Lucie Zlámalová, DiS. byty v DPS, péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
  Markéta Šťastná, DiS. SPOD, sociální poradenství, byty v DPS

  Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců a souvislosti tohoto odboru v rámci městského úřadu naleznete v materiálu s názvem Organizační řád.

   

  Výstupy z informačních systémů veřejné správy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

  Od 14.1.2008 si mohou občané na Městském úřadě Kojetín, kontaktním místě Czech POINT, vyřídit všechny výpisy a záležitosti, které tento systém v tuto chvíli nabízí. Podrobné informace o projektu Czech POINT, o náležitostech potřebných k vydání jednotlivých výpisů a jejich cenu, získáte zde.

  Uvedené výpisy jsou pořizovány jako ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (podle § 9 z.č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, rejstřík trestů podle z.č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů), občan je obdrží v listinné podobě a tyto jsou pak veřejnou listinou.

  Kdy a kde je možno výstupy obdržet

  • v kanceláři matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí 20

  • v případě nedostupnosti matriky možnost vyřízení na sekretariátu MěÚ

  • v rámci úředních hodin

  Hlášení trvalého pobytu

  Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

  Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

  Co budu potřebovat

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (k dispozici na ohlašovně)

  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. ŘP, CD)
  • doložit vlastnictví bytu, domu, oprávněnost užívání bytu (toto není třeba, pokud je skutečnost o právu vlastnickém či jiném užívacím právu zapsána v katastru nemovitostí a ohlašovna si existenci tohoto práva může ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí). Další možností je předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

  Kolik budu platit

  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

  Kde požádat o nový občanský průkaz

  Poté je občan povinen požádat o vydání občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Přerově na Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro, přepážka č. 9, 13.

  Potvrzení o občanském průkazu

  Matriční úřad vydá občanovi potvrzení o občanském průkazu z důvodu:

  • ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,

  • zadržení neplatného občanského průkazu,

  • odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,
    
  • odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu nebo členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.

  Oznámení pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny

  V souladu s ustanovením § 10 c zákona  č. 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, si fyzické osoby s trvalým pobytem na adrese Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí 20, okres Přerov, mohou vyzvednout oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením na PODATELNĚ (provozní doba) MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN. Uvedené písemnosti budou uloženy po dobu 15 dnů od doručení MěÚ Kojetín, poté budou skartovány.

  SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

  V rámci sociální práce je poskytováno základní sociální poradenství a sociální pomoc při odstraňování nepříznivé životní situace a také při předcházení jejího vzniku. Služby jsou poskytovány seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, rodinám s dětmi, osobám v hmotné nouzi, nezaměstnaným, osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby, osobám bez přístřeší a osobám s materiálními problémy.

  Sociálně právní poradenství je poskytováno rodinám s dětmi a to v rámci sociálně-právní ochrany dětí, jejímž prostřednictvím stát chrání děti a jejich zájmy. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny. Prostřednictvím sociálně-právní ochrany dětí se sociální pracovnice zaměřují zejména na děti, které zanedbávají školní docházku, páchají přestupky, požívají alkoholické nápoje nebo jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.Informace s výčtem možných nastalých životních situací týkajících se sociálně-právní ochrany dětí s uvedením kontaktů na pracovníky, na které se nezletilé děti a mladiství, jejich rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu můžou při řešení konkrétního problému obrátit, jsou uvedeny v informačním letáku.

  Sociálními pracovnicemi je řešena také bytová situace seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním. U sociálních pracovnic je možné si vyzvednout žádosti o nájem v domě s pečovatelskou službou, na jejichž základě je vedena evidence zájemců o byty v domech s pečovatelskou službou.

  ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

  Žádost se podává prostřednictvím formuláře „Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou“, který je nutné vyplnit a předložit včetně níže uvedených příloh:
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o nájem v domě s pečovatelskou službou, které si nechá žadatel potvrdit od ošetřujícího lékaře

  • Poučení žadatele

  • Souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Kopie oznámení České správy sociálního zabezpečení o výši důchodu

  Formulář žádosti a její přílohy je možné si vyzvednout osobně v úřední hodiny na odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín, v přízemí budovy MěÚ, dveře č. 4 nebo jsou rovněž ke stažení na stránce Formuláře a tiskopisy.

  Oznámení přestupku

  Obecně
  Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o přestupcích“) nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

  Dle ust. § 55 odst. 1 zákona o přestupcích je k projednání přestupku místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.

  • Městský úřad Kojetín na základě veřejnoprávní smlouvy ze dne 19.11.2015 vykonává namísto obce Stříbrnice v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obci dle § 53 odst. 1 zákona o přestupcích. Do 31.12.2015 tomu tak bylo i u obcí Křenovice, Měrovice nad Hanou, Uhřičice a Polkovice.

  Kde se přestupek oznamuje

  Občan může přestupek oznámit na Policii ČR OO Kojetín, Městské policii Kojetín a Městském úřadě Kojetín, odboru vnitřních věcí, školství a kultury a to buď písemným oznámením nebo ústním podáním.

  Co potřebujete k oznámení přestupku

  • občanský průkaz

  • uvést při oznámení přestupku - kde, kdy, jakým způsobem byl přestupek spáchán, pachatel, svědci

  Poznámka: Přestupky spáchané mezi blízkými osobami a přestupky urážky na cti se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen "navrhovatel") viz. tiskopis "Návrh na projednání přestupku" na stránce Formuláře a tiskopisy. U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

  Upozornění: Navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno z důvodu, že se skutek nestal nebo není přestupkem, dále z důvodu, že skutek nespáchal obviněný z přestupku, spáchání skutku, o němž se řízení vedlo, nebylo obviněnému prokázáno nebo navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ač řádně a včas předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu nedostavil, bude uložena povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku, stanovené vyhláškou MV ČR č. 231/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (paušální částka nákladů řízení činí 1000,- Kč).

  Oznámení shromáždění

  Obecně
  K oznámení shromáždění podle zákona č. 84/1990 můžete použít tiskopis, který naleznete na stránce Formuláře a tiskopisy.

  Kde získáte bližší informace
  Městský úřad Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury, Masarykovo náměstí 20, na podatelně MěÚ, nebo na sekretariátě starosty města, nebo telefonicky.

  Termíny svatebních obřadů na rok 2017

  Leden 14.01.2017 28.01.2017
  Únor 11.02.2017 25.02.2017
  Březen 11.03.2017 25.03.2017
  Duben 08.04.2017 22.04.2017
  Květen 13.05.2017 27.05.2017
  Červen 10.06.2017 24.06.2017
  Červenec 15.07.2017 29.07.2017
  Srpen 12.08.2017 26.08.2017
  Září 09.09.2017 23.09.2017
  Říjen 07.10.2017 21.10.2017
  Listopad 04.11.2017 25.11.2017
  Prosinec 02.12.2017 16.12.2017


  Snoubenci mohou požádat o povolení uzavření manželství mimo tyto stanovené termíny. Za takové povolení je nutno uhradit správní poplatek ve výši 1.000 Kč., podle zákona č. 634/2004 Sb.,položka 12 písm. c, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Termíny vítání občánků v roce 2017

  25.02.2017
  22.04.2017
  24.06.2017
  26.08.2017
  21.10.2017
  16.12.2017